תקנון

פורטל "במידות טובות" הוקם כדי לאפשר מענה זמין לצרכים המיוחדים והמגוונים של נשים וגברים גדולי מידות. הפורטל ירכז מוצרים ושירותים  מתחומים שונים המעניקים פתרון לבעלי המידות הגדולות ומביאים לשיפור איכות חיים. הפורטל יאפשר ליצרנים ונותני שירותים יעודיים, לפנות באופן ממוקד לקהל היעד. מטרתנו היא  לתת ייצוג לטווח רחב של יצרנים וספקים תוך סינון קפדני  ומחויבות לאמינות, איכות ושירותיות.

האתר יאפשר לקהל היעד למצוא ולרכוש מגוון מוצרים ושירותים יעודיים תחת אינדקס אחד בנוחות ואמינות.

האתר מפרסם חברות מסחריות, שירותים ומוצרים מסחריים. מטרת הפורטל יצירת "סביבת אקלים" אוהדת ותומכת לבעלי המידות הגדולות, תוך חשיפת המשתמשים למירב הפתרונות האפשריים, מתוך מחקרים מוכחים כי סביבה תומכת המעניקה פתרונות ותחושת שייכות מביאה לשיפור איכות חיים לאדם ולסביבתו. כמו כן האתר דוגל ומעודד סובלנות חברתית וכן קידום המודעות שניתן לחיות בבריאות גם במידה גדולה וקידום הקשר בן ספטומים של השמנה ל הפרעות קשב וריכוז.

להלן "הפורטל", משמש כשער כניסה לפורטל בגדים, הלבשה תחתונה, ספרים ,פתרונות הרזיה לרבות ניתוחים ותרופות וכו'. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד גם לנשים.

בתקנון זה: "תכנים" – כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות החברה (כהגדרתה להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לחברה זכות שימוש בו.
כתובת האתר ו/או מי מטעמה (להלן: החברה) רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת לרבות בפורומים.

המידע והתכנים באתר "פורטל במידות טובות" אינם מהווים חוות דעת או עצה מקצועית, או תחליף להיוועצות ישירה עם איש מקצוע מתאים באשר לטיפול הנדרש. ייעוץ רפואי מקצועי יהיה תלוי לעולם בנסיבותיו האישיות של כל מקרה ומקרה ולכן תמיד מומלץ לקיים בדיקה ו/או התייעצות ישירה עם הרופא המטפל האישי שלך – וזאת לצורך קבלת ייעוץ והמלצות המתאימות למצבך הרפואי הפרטני. בכל מקרה, אין להיעזר באתר במקרי חירום.

.

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. אין פורטל במידות טובות ו/או מי מטעמה אחראים על התכנים ו/או התקשרויות שנוצרו עם הספקים בשום דרך.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של טל נדל"ן. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של הבעלים, בכתב ומראש. סימני המסחר ,המאמרים והרעיונות באתר הינם קניינה של החברה בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

נציגי הפורטל רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.

הספקים המציגים באתר מעניקים את הרשאתם בעצם הופעתם באתר ולפי המידע המופיע באתר ולא תתקיים טענה כלשהי משום כך .

הפורטל אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

הפורטל  ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

הפורטל ונציגיו רשאים להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות.

אין הפורטל מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר הפורטל ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

הפורטל  רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה לרבות שימוש בפורומים.

אתה תשפה את הפורטל, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.

הפורטל רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

תודה מצוות פורטל "במידות טובות"

  • (c) מיכל טל פס – כל הזכויות שמורות
    כל הזכויות שמורות במלואן למיכל טל פס לרבות זכויות יוצרים וכל זכות קנין רוחני ו/או אחרת.
    אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות כל שימוש, בכל דרך, בין במישרין ובין בעקיפין, את אתר האינטרנט לרבות כל רכיב של המאמרים והתכנים .
    כל שימוש בזכויות יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של מיכל טל פס כל המפר את תנאי השימוש צפוי להיתבע בערכאות בהתאם להוראות הדין ובין היתר בהתאם לחוק זכויות יוצרים, פקודת הנזיקין וחוק עוולות מסחריות